گته ده

سلامی به گرمی پر میشکا...تو را به پهنای منداییم، به بلندای کهار، به ویرانی بنه باغ و به گرمای خشکه دره دوست می دارم

مرداد 94
2 پست
اسفند 93
2 پست
آذر 93
2 پست
آبان 93
1 پست
مهر 93
1 پست
مرداد 93
2 پست
تیر 93
2 پست
خرداد 93
2 پست
اسفند 92
1 پست
بهمن 92
2 پست
آذر 92
1 پست
شهریور 92
3 پست
مرداد 92
3 پست
تیر 92
4 پست
خرداد 92
1 پست
اسفند 91
2 پست
بهمن 91
1 پست
دی 91
6 پست
آذر 91
7 پست
آبان 91
4 پست
iran
1 پست
taleghan
1 پست
kahar
1 پست
gatedeh
1 پست